Regulamin zakupów w DPE S.A.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Dalkia Polska Energia S.A., do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Regulamin stosuje się do zamówień udzielanych przez DPE S.A. w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.; dalej „Kodeks cywilny”).

Celem Regulaminu jest uregulowanie procesu planowania i dokonywania zakupów na potrzeby Spółki, a także ustalenie zakresu uprawnień i obowiązków osób zobowiązanych do jego stosowania.