Regulamin przygotowywania i prowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówień z dofinansowaniem ze środków publicznych

Regulamin przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie przetargu niegraniczonego z dofinansowaniem ze środków publicznych przez Dalkia Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach określa zasady i tryb udzielania zamówień w zakresie zamówień, które objęte są dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w stosunku do których nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r.

Aktualny Regulamin

Regulaminy archiwalne