Aktualne postępowania na sprzedaż

Na tej stronie dostępne są wyłącznie aktualne postępowania na sprzedaż organizowane przez Dalkia Polska Energia S.A.

Aktualnie organizowane postępowania zakupowe dostępne są pod następującym linkiem: https://dalkia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Żelaznej

Dalkia Polska Energia S.A. w Katowicach ul. Ścigały 14 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1969 położonej w Sosnowcu przy ulicy Żelaznej zabudowanej budynkiem wymiennikowni ciepła.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, wypisu z rejestru z gruntów oraz jej powierzchnia

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1969 o powierzchni 0,1612 ha zabudowanej budynkiem wymiennikowni ciepła o powierzchni użytkowej wynoszącej 217,10 m2, położonej w Sosnowcu przy ul. Żelaznej, obręb 0012 dla której Sąd Rejonowy w Katowicach – XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1S/00048141/7.

Cena sprzedaży

Cena wywoławcza: 396 675,00 PLN     Wadium  10 000,00  PLN,

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Termin wizji lokalnych

Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin od dnia 17.06.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku po mailowym bądź telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny pod adresem:

e-mail: zarzadzanie.majatkiem@dalkia.com

tel. 722 060 449

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod podanym powyżej adresem i numerem telefonu w Dziale Majątku i Administracji 40-205 Katowice ul. Ścigały 14.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie

  1. z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż Nieruchomości przy ul. Żelaznej – nie otwierać” wraz z danymi Oferenta. Oferty należy przesłać/dostarczyć do siedziby DPE S.A.
    w Katowicach ul. Ścigały 14 najpóźniej do dnia  07.2021  r. do godziny 14.00.
  2. O ważności oferty decyduje data wpływu oferty do sekretariatu DPE S.A.
  3. Złożone oferty przechowuje Dział Majątku i Administracji DPE S.A. w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
  4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, organizuje się dodatkowy przetarg ustny
    (w formie bezpośredniej transmisji online) ograniczony dla Oferentów, którzy złożyli te oferty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.