Ogólne Warunki Zamówienia

Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) dotyczą wszystkich udzielanych przez Dalkia Polska Energia S.A. zamówień z wyjątkiem tych,
w których zastosowanie znajdą warunki szczególne różniące się od OWZ.